8 มิ.ย. 2556


ประวัติชุมชนกาแป๊ะฮูลู

สาเหตุ ที่ตั้งชื่อชุมชนกาแป๊ะฮูลู เนื่องจากว่าถิ่นนี้มีต้นกาแป๊ะ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีผลเป็นฝักยาวคล้ายถั่ว มีเป็นจำนวนมากบริเวณลำคลอง และบริเวณนี้เป็นส่วนที่เหนือที่สุดของคลองเบตง ซึ่งภาษายาวีเรียกว่า ฮูลู จึงเรียกว่ากาแป๊ะฮูลู ในสมัยก่อนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่น ๆได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี้มาเป็นเวลานานกว่า 300 ปีแล้ว นั้นก็เป็นที่มาของชุมชนกาแป๊ะฮูลู มีประชากรประมาณ 1,643 คน 353 ครัวเรือน ชุมชนกาแป๊ะฮูลูมีพื้นที่เป็นที่ลุ่มเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา บ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ลุ่มเชิงเขาและสร้างบ้านติด ๆ กัน มีพื้นที่ทั้งหมด 1780 ตารางวา เป็นที่อยู่อาศัย 50 ไร่ ที่เหลือเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ อาณาเขตเริ่มจากถนนสุขยางค์ (เลขคู่- คี่)เลขที่ 421 – 673 บ้านซาโห่ เลขที่ 500 - 500/30 และถนนกาแป๊ะฮูลู1จำนวนประชากร 1,643 คนชาย จำนวน 830คน หญิงจำนวน 813 คน การประกอบอาชีพ 1. ทำสวนยาง 2. รับจ้างทั่วไป 3. เลี้ยงสัตว์ 4. ปลูกผัก การนับถือศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ สถานที่สำคัญในชุมชน 1. โรงเรียนเทศบาล 42. โรงเรียนตาดีกา 3. มัสยิดอัลชุนนะห์4. ตลาดกลางการเกษตร/ศูนย์รวมราชการชายแดนใต้5.โรงผลิตกาแฟโบราณ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา)6.โรงผลิตหมี่ (กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา)7. สุเหร่ากาแป๊ะก.ม.58.ด่านพรมแดนเบตง 9. สหกรณ์กลุ่มแม่บ้านนารีพัฒนา 10.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงวิสัยทัศน์ชุมชน “ชุมชนกาแป๊ะฮูลูน่าอยู่ มีจิตสำนึก”
ชุมชนกาแป๊ะฮูลู อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ปัจจุบันชุมชนกาแป๊ะฮูลู มีนายอิชฮะ กาเดร์ เป็นประธานชุมชนกาแป๊ะฮูลูและนายอัสมี  สาและ เป็นรองประธานชุมชนกาแป๊ะฮูลู 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น