2 พ.ค. 2556

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง

  
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ ๒๕๕๒ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนกาแป๊ะฮูลู เพื่อให้เยาวชนมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ให้เยาวชนเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคมในชุมชนกาแป๊ะฮูลู การก่อตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมาครั้งแรกในชุมชนกาแป๊ะฮูลู มาจากเยาวชนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์แนวทางเดียวกันในการพัฒนาชุมชนกาแป๊ะฮูลู การก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาในปีนั้น เยาวชนได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป็นครั้งแรก เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและในแนวทางการทำงานกลุ่ม การประชุมเยาวชนในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนเสนอการตั้งชื่อกลุ่ม และเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม การดำเนินการทั้งหมดในการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนสำเร็จขึ้นมานั้น เรามีพี่ ชาตรี สะมะแอ (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง)  2 สมัย เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนและให้การสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด 
การจดทะเบียนกลุ่มเยาวชนขึ้นกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง กลุ่มได้จดทะเบียนในนาม"กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง"  มีสมาชิกกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง       รุ่นที่ ๑/๕๒ จำนวน  ๖๐ คน มีที่ปรึกษากลุ่มฯและพี่เลี้ยง จำนวน ๑๕ คน
๑.นายเกรียงศักดิ์  มะมิง          ประธานกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง
๒.นายดาวุธ  มะมิง                รองประธานกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง คนที่ 1
๓.นายอาลียัส  บาฮา             รองประธานกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง คนที่ 2
๔.นายอับดุลราพา  ยามา        เลขากลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง
๕.นายมานะ  สะอิ                  ผู้ช่วยเลขากลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง
  •  กิจกรรมแรกที่กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง  จัดกิจกรรมวันฮารีรายา ครั้งที่ ๑/๕
  •  กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนกาแป๊ะฮูลู ของทุกเดือน 
  •  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนฯและพบปะเพื่อนสมาชิกกลุ่มของทุกเดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น