9 ก.ย. 2557


สมุนไพรสรรพคุณช่วยเลิกบุหรี่
ชื่อ  เสือสามขา หญ้าหมอน้อย หญ้าสามวัน หญ้าละออง หรือ ต้นม่านพระอินทร์
 
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Vernonia cinerea Less.
ที่มา : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามกอหญ้าทั่วทุกภูมิภาค มีลำต้นสูงประมาณ 1-5 ฟุต ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนนุ่ม ใบมีลักษณะรูปไข่รี ปลายแหลม มีดอกเล็กกลมเป็นพู่เป็นช่ออยู่ปลายยอดมีสีม่วงหรือชมพู ช่วงปลายจะเปลี่ยนเป็นสีขาวพู่แตกบาน สามารถปลิวไปตามลมในสมัยโบราณชาวบ้าน นำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ เช่น นำลำต้นมาต้ม เอาน้ำกินเป็นยาแก้ไข้ ปวดท้องเฟ้อท้องอืด ผลการบวมของแผลที่อักเสบ หรือนำใบมาตำให้ละเอียดมาพอกแผล เพื่อช่วยสมานแผล วนเมล็ดที่ดอกยังสามารถตำมาป่นให้ละเอียดใช้ชงกับน้ำร้อน ช่วยขับพยาธิ แก้ปัสสาวะขัด รวมไปถึงช่วยรักษาไอเรื้อรังได้
การนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวเพื่อเลิกบุหรี่ เป็นองค์ความรู้ที่ได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่มีคนนำมาใช้น้อยมาก เนื่องจากขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยในมนุษย์ จนเริ่มมีข้อมูลงานวิจัยในสมุนไพรหญ้าดอกขาวในห้องปฏิบัติการ ว่าสามารถช่วยต้านการอักเสบ ลดปวด และลดไข้ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดหญ้าดอกขาวมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
 
(antioxidant) ยับยั้งการอักเสบ
(anti-inflammation) ลดปริมาณไขมันที่ถูกออกซิไดส์ (anti-lipid peroxidation) ในหนูทดลอง ประโยชน์ในการนำมาใช้ในการเลิกบุหรี่ (smoking cassation) ในประเทศไทย ได้มีการศึกษานำร่อง โดยทีมวิจัย รศ.ดร.ภก.ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ ในกลุ่มคนที่ติดบุหรี่ ที่สถาบันธัญญาลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี ภายในการสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ สสส. พบว่าสามารถช่วยจำนวนคนสูบบุหรี่ได้ดี
จากงานวิจัยการนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ และคณะ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก ศจย. และ สสส. เมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่าสมุนไพรหญ้าดอกขาวในรูปแบบเคี่ยวและใช้ในลักษณะอมแล้วดื่มก่อนการสูบบุ หรี่ทุกคร้ง ซึ่งมีฤทธิ์ที่เด่นชัดคือ หลังการอมแล้วจะทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปทันทีหลังการใช้ครั้งแรกและ คร้งต่อๆ ไป ทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่ในที่สุดและลดจำนวนมวนในการสูบบุหรี่ต่อวันได้อย่าง รวดเร็วภายใน 1-2 อาทิตย์ ไม่ว่าจะสูบหนักหรือเบามาก่อนก็ตาม
จากงานวิจัยพบว่าหากใช้ติดต่อกันนาน 2 เดือน สามารถช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ถึง 60% และหากใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย จะสามารถช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ลงถึง 62% และที่สำคัญช่วยทำให้คนเลิกบุหรี่ได้ถึง 60-70% หากใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวในรูปแบบเคี่ยว นอกเหนือจากจะทำให้เลิกบุหรี่แล้ว ยังมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น เลือดจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ที่คั่งค้างในปอดลดลงอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญมีผลข้างเคียงในการเลิกบุหรี่ เช่น กระวนกระวาย สมาธิแปรปรวนหรือหงุดหงิดน้อยมากและในปัจจุบันทีมงานวิจัยได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านสารออกฤทธิ์สำคัญที่ ช่วยเสริมคุณประโยชน์ของสมุนไพรหญ้าดอกขาวในรูปแบบการเคี่ยว โดยทุนวิจัยจาก ศจย. และ สสส. ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่าในแต่ละส่วนของหญ้าดอกขาวมีสารสำคัญที่แตกต่างกัน โดยที่โดดเด่นคือ ใบ จะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (total antixidant capacity) ที่สูงที่สุด โดยมีสารประเภทฟีนอลิก (total phenolics) และสารกลุ่ม Catechin, Flavonoid, Isoflavone เมื่อเปรียบเทียบกับดอก และก้าน นอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่อาจเป็นคำตอบของสมุนไพรหญ้าดอกขาวในการช่วย เลิกบุหรี่คือ ในสารสกัดหยาบจากใบและดอกที่ได้จากการเคี่ยวมีสารสำคัญคือ นิโคติน (nicotine) ในปริมาณต่ำ
ดังนั้นในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ที่ค่อยๆ เลิกบุหรี่ได้ โดยไม่มีอาการข้างเคียงนั้น อาจเป็นผลมาจากมีการทดแทนของสารนิโคตินในกระแสเลือดไม่ให้ขาดหายไปทันที แต่อย่างไรก็ตามการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด นอกจากกการใชสมุนไพรหญ้าดอกขาวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันไปออกกำลัง กายแล้ว ร่วมกับความตั้งใจเพื่อตนเองหรือบุคคลที่คุณรักจะช่วยเสริมทำให้เลิกบุหรี่ ได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

วิธีการเตรียมสมุนไพรและการใช้เพื่อเลิกบุหรี่:
วิธีที่ 1. เคี่ยว วิธีที่ 2. ชาชง ความปลอดภัย
จากโครงการวิจัยเรื่องศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญ้าดอกขาวและผลต่อระบบ ประสาทสัตว์ทดลองเพื่อการเลิกบุหรี่ โดย ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุลและคณะ ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก ศจย. และ สสส.ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญ้าดอกขาวส่วนต่าง ๆ ในวิธีสกัดที่ต่างกันอย่างน้อยจำนวน 5 ตัวอย่างและศึกษาผลต่อระบบประสาทหนูขาว ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลิกบุหรี่ในสัตว์ทดลอง ผลการศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของสารสกัดหญ้าดอกขาว (น้ำเคี่ยว) ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ดอก ก้าน ใบและผสม (ดอก+ก้าน+ใบ)
ในสัตว์ทดลองพบว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจากการกินและการซึมผ่านทางผิว หนัง ไม่มีผลต่อการก่อความระคายเคืองผิวหนัง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ช่วยการอดบุหรี่จากน้ำเคี่ยวหญ้าดอกขาวส่วน ดอก ก้าน ใบ หรือส่วนผสม สรุปได้ว่ามีความปลอดภัยสูงทั้งจากการกินและการดูดซึมทางผิวหนัง

16 ก.ค. 2556

การบริหารชุมชนกาแป๊ะฮูลูเส้นทางสู่การพัฒนา"ชุมชนกาแป๊ะฮูลู" สู่อาเซียน


เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนกาแป๊ะฮูล 


 1. ตั้งคณะกรรมบริหารจัดการประปาชุมชน 
 2. ตั้งคณะกรรมการบริหารคลังชุมชน
 3. ตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน
 4. ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน
 5. ตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารชุมชน

การสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 1. โครงการรั้วสนามฟุตซอล  
 2. โครงการศูนย์สุขภาพชุมชน (ประชาชนแข็งแรง)
 3. โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำชลประทานชุมชนกาแป๊ะฮูลู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 4. โครงการแม่น้ำลำคลอง ใส สะอาด 
 5. โครงการเสียงตามสาย
 6. โครงการแสงสว่างสู่..กุโบร์
 7. โครงการตลาดนัดชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สร้างชุมชนเข็มแข็งถ้าประสบความสำเร็จนั้น จะต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ จะเป็นกรอบกันบัง..

8 มิ.ย. 2556

จำได้ว่า..ครั้งหนึ่งผมได้เดินทางไปเกาะหินงาม จังหวัดสตูล เป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในท้องทะเลจังหวัดสตูล เกาะเล็กๆแห่งนี้ เป็นเกาะที่มีหินสวยงามมากมายที่ทับซ้อนกันเป็นเกาะกลางทะเลอันดามันแห่งนี้ ถ้าใครเคยไปเกาะนี้มาแล้ว จะทราบกันดี หินงามสะดุดตา ใครมาที่นี ก็อยากจะเอาหินกลับไปด้วย การเอาหินงามติดไม้ติดมือกลับบ้านไป ทำให้หินงามที่นี่เหลือน้อยลง มันก็จะหมดไป แต่เกาะหินงามที่นี่มีประวัติที่สามารถรักษาความงามของเกาะหินงามได้ ยังรักษาหินงามก้อนเล็กก้อนใหญ่บนเกาะนี่ให้สวยงามคงเดิม ดังเรื่องเล่าของคนสตูล ใครก็ตามมาเที่ยวเกาะหินงามแล้ว เอาหินงามกลับไปด้วย เขาว่าจะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง...

ประวัติชุมชนกาแป๊ะฮูลู

สาเหตุ ที่ตั้งชื่อชุมชนกาแป๊ะฮูลู เนื่องจากว่าถิ่นนี้มีต้นกาแป๊ะ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีผลเป็นฝักยาวคล้ายถั่ว มีเป็นจำนวนมากบริเวณลำคลอง และบริเวณนี้เป็นส่วนที่เหนือที่สุดของคลองเบตง ซึ่งภาษายาวีเรียกว่า ฮูลู จึงเรียกว่ากาแป๊ะฮูลู ในสมัยก่อนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่น ๆได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี้มาเป็นเวลานานกว่า 300 ปีแล้ว นั้นก็เป็นที่มาของชุมชนกาแป๊ะฮูลู มีประชากรประมาณ 1,643 คน 353 ครัวเรือน ชุมชนกาแป๊ะฮูลูมีพื้นที่เป็นที่ลุ่มเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา บ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ลุ่มเชิงเขาและสร้างบ้านติด ๆ กัน มีพื้นที่ทั้งหมด 1780 ตารางวา เป็นที่อยู่อาศัย 50 ไร่ ที่เหลือเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ อาณาเขตเริ่มจากถนนสุขยางค์ (เลขคู่- คี่)เลขที่ 421 – 673 บ้านซาโห่ เลขที่ 500 - 500/30 และถนนกาแป๊ะฮูลู1จำนวนประชากร 1,643 คนชาย จำนวน 830คน หญิงจำนวน 813 คน การประกอบอาชีพ 1. ทำสวนยาง 2. รับจ้างทั่วไป 3. เลี้ยงสัตว์ 4. ปลูกผัก การนับถือศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ สถานที่สำคัญในชุมชน 1. โรงเรียนเทศบาล 42. โรงเรียนตาดีกา 3. มัสยิดอัลชุนนะห์4. ตลาดกลางการเกษตร/ศูนย์รวมราชการชายแดนใต้5.โรงผลิตกาแฟโบราณ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา)6.โรงผลิตหมี่ (กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา)7. สุเหร่ากาแป๊ะก.ม.58.ด่านพรมแดนเบตง 9. สหกรณ์กลุ่มแม่บ้านนารีพัฒนา 10.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงวิสัยทัศน์ชุมชน “ชุมชนกาแป๊ะฮูลูน่าอยู่ มีจิตสำนึก”
ชุมชนกาแป๊ะฮูลู อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ปัจจุบันชุมชนกาแป๊ะฮูลู มีนายอิชฮะ กาเดร์ เป็นประธานชุมชนกาแป๊ะฮูลูและนายอัสมี  สาและ เป็นรองประธานชุมชนกาแป๊ะฮูลู 

2 พ.ค. 2556

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง

  
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ ๒๕๕๒ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนกาแป๊ะฮูลู เพื่อให้เยาวชนมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ให้เยาวชนเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคมในชุมชนกาแป๊ะฮูลู การก่อตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมาครั้งแรกในชุมชนกาแป๊ะฮูลู มาจากเยาวชนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์แนวทางเดียวกันในการพัฒนาชุมชนกาแป๊ะฮูลู การก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาในปีนั้น เยาวชนได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป็นครั้งแรก เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและในแนวทางการทำงานกลุ่ม การประชุมเยาวชนในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนเสนอการตั้งชื่อกลุ่ม และเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม การดำเนินการทั้งหมดในการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนสำเร็จขึ้นมานั้น เรามีพี่ ชาตรี สะมะแอ (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง)  2 สมัย เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนและให้การสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด 
การจดทะเบียนกลุ่มเยาวชนขึ้นกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง กลุ่มได้จดทะเบียนในนาม"กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง"  มีสมาชิกกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง       รุ่นที่ ๑/๕๒ จำนวน  ๖๐ คน มีที่ปรึกษากลุ่มฯและพี่เลี้ยง จำนวน ๑๕ คน
๑.นายเกรียงศักดิ์  มะมิง          ประธานกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง
๒.นายดาวุธ  มะมิง                รองประธานกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง คนที่ 1
๓.นายอาลียัส  บาฮา             รองประธานกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง คนที่ 2
๔.นายอับดุลราพา  ยามา        เลขากลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง
๕.นายมานะ  สะอิ                  ผู้ช่วยเลขากลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง
 •  กิจกรรมแรกที่กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ถิ่นพรมแดนเบตง  จัดกิจกรรมวันฮารีรายา ครั้งที่ ๑/๕
 •  กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนกาแป๊ะฮูลู ของทุกเดือน 
 •  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนฯและพบปะเพื่อนสมาชิกกลุ่มของทุกเดือน